X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
حقیقت تلخ
 

حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137701

Powered by BlogSky.com

سه‌شنبه 13 دی‌ماه سال 1384
ناسازه زمان ما

ناسازه زمان ما در (گذر)تاریخ این است که ساختمان های بلندتر می سازیم ٬اما خلقیاتی سردتر

آزادراه هایی پهن تر اما دیدگاه هایی باریک تر.

بیشتر خرج می کنیم٬ اما کمتر داریم؛بیشتر خرید می کنیم٬ اما کمتر لذت می بریم؛ خانه های بزرگ تر داریم و

خانواده های کوچکتر ؛ وسایل آسایش بیشتر ٬ اما زمان کمتر ؛ درجات تحصیلی بالاتر٬ اما ادراکی کم تر 

دانش بیشتر ٬اما داوری کم تر ؛متخصصان بیشتر٬ اما مشکلات بیشتر؛

داروی بیشتر ٬اما سلامت کمتر .

ما بسیار زیاد می نوشیم ٬بسیار زیاد سیگار می کشیم ٬بی هیچ ملاحظه ای خرج می کنیم ٬بسیار کم

می خندیم٬تند رانندگی می کنیم٬بسیار زود عصبانی می شویم ٬تا دیر وقت بیدار می مانیم ٬بسیار خسته

بیدار می شویم ٬به ندرت مطالعه می کنیم ٬بسیار زیاد تلویزیون تماشا می کنیم ٬ به ندرت دعا می کنیم.

ثروتمان را تکثیر کرده ایم ٬اما ارزش هایمان را تقلیل داده ایم .

بسیار زیاد صحبت می کنیم ٬به ندرت عاشق می شویم ٬و بیشتر اوقات نفرت می ورزیم.

یاد گرفته ایم چگونه امرار معاش کنیم اما زندگی نمی کنیم ؛

.....

تمام مسافت به ماه را رفته ایم و برگشته ایم٬اما گذر از خیابان برای دیدن همسایه جدید برایمان سخت است.

بر فضای کیهانی غلبه کرده ایم٬ اما بر فضای باطنی خود نه.

کارهای بزرگتر انجام داده ایم اما کارهای بهتر نه .

اتم را شکسته ایم ٬اما تعصبمان را نه.

بیشتر می نویسیم ٬اما کمتر می آموزیم .زیاد برنامه ریزی می کنیم اما کمتر آن را به انجام می رسانیم.

یاد گرفته ایم عجله کنیم نه صبر.

..............................................................................جورج کارلین

پ .ن : ما مردمی نصیحت پذیر هستیم اما اصلاح پذیر نه !


روزگار نزدیک