حقیقت تلخ

به نام آنکه یادش آرام دل و جان است .


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 


ناشناس
پاکنویس

آفتاب شرقی

افکار و گفته های گوناگون من

گاه نوشته های حسام ایپکچی
نگاه دست و پا شکستهشب٬سکوت٬کویر

ایران امروز
ترانه آزادی
صر صر
سیبستان
سرزمین رویایی
نقطه ته خط
فرنگوپولیس
رضا خجسته

کسوف
الپر

ا
فتخار آفاق

مثبت من

محمد خیرخواه (وبلاگ عکاسی)

لیست وبلاگ های فعال دانشجویی

صندلی

سرزمین سبز پارسی

پسری در راه

جمهور

مرد شعر انتقادی

 


مسعود بهنود


محسن سازگارا


جمیله کدیور
محسن کدیور
مصطفی معین

 

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

زمزمه های شبانه

شن های ساحل ، روزی صخره های برزگی که مقابل امواج خروشان دریا بودند .

پست الکترونیک

آمدگان و رفتگان :
137686

Powered by BlogSky.com

جمعه 29 مهر‌ماه سال 1384
نظم
دیشب به سیل اشک ره خواب می​زدم       نقشی به یاد خط تو بر آب می​زدم
ابروی    یار    در   نظر   و  خرقه سوخته      جامی به یاد گوشه محراب می​زدمبخش وسیعی از زندگی شما تابع نظم است!((این کار را بکن آن کار را نکن))
به شما گفته می شود ک کی از خواب برخیزید ٬چه بخورید و چه نخورید ٬یا چه چیزی را بدانید
و چه چیزی را نباید بدانید ....والدین اساتید٬جامعه ٬سنتها ٬کتابهای مقدس همه و همه
به شما می گویند که چه بکنید بنابراین زندگی شما محدود است .....و شمازندانی
 باید ها و نباید ها  هستید.
سنگینی این باید ها و نباید ها آنقدر زیاد است که کلیه انگیزه ها را یکسر نابود می کند و شما
 قادر نیستید خودتان باشید شما صرفا بخشی از ماشین پیچیده اجتماع هستیدو همین شما
را راضی می کند می فهمید؟
شما طغیان نمی کنید و منفجر نمی شوید٬موانع را از سر راه بر نمی دارید.....شما یک
انسان کامل نیستید زیرا  ترس ذره ذره قلب شما را می جود و تا زمانی که ترس در میان باشد
جایی برای خوشبختی و و خلاقیت نیست.
....................................................................کریشنامورتی

روزگار نزدیک